CURSUS

Frauderisicofactoren

Prijs: €560 / Fiscount kantoren 25% korting

Aanbeveling 4.4 uit het rapport 'In het publiek belang' behandelt het onderwerp fraude. Het bestuur van de NBA heeft de maatregelen bij aanbeveling 4.4. aangevuld in de geactualiseerde monitor. Tevens verplicht de NBA de accountant als onderdeel van de Permanente Educatie in 2017 een cursus te volgen gericht op actualisering van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om aan de vereisten ten aanzien van fraude te voldoen. De cursus ‘Frauderisicofactoren’ komt aan deze PE-verplichting tegemoet. 

Het NBA-bestuur vindt het van belang dat de controlerend accountant tijdens de risicoanalyse en planningsfase van de controle expliciet aandacht besteedt aan fraude en dat hij/zij mogelijke frauderisico’s onderkent en ernaar handelt.

 

Indien fraude aan het licht komt, zijn de meeste controlerend accountants goed bekend met de regelgeving. Eerdere verplichte cursussen (RAC 240, Professioneel Kritische Instelling en Zeg wat je ziet) hebben aandacht besteed aan de bijbehorende kennis en vaardigheden. Uit enkele recente praktijkvoorbeelden blijkt echter dat het onderkennen van de frauderisico's tijdens de risicoanalyse en planningsfase tekortschiet.

 

De inhoud van de cursus ‘Frauderisicofactoren’ richt zich daarom op de volgende zeven aspecten:

  1. PKI: bedreigingen van de PKI, onder andere: voortbouwen op eerdere controles, te goed van vertrouwen, tijdsdruk en budgetdruk;
  2. Corruptie: behandeling van corruptie als bijzondere vorm van fraude; hierbij kan de handreiking corruptie als basis dienen;
  3. Materialiteit: het betrekken van kwantitatieve e?n kwalitatieve aspecten in de risicoanalyse;
  4. Management override of controls: de mogelijkheden van het management om interne beheersmaatregelen te doorbreken, de invloed daarvan op frauderisico’s en de gevolgtrekkingen voor het controleplan;
  5. Controlestrategie: de invloed van de geïdentificeerde frauderisico’s op de controlestrategie;
  6. Documentatie: de eisen aan documentatie over het onderwerp fraude;
  7. Communicatie: in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.

Doel

  • Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie;
  • De vaardigheden van de accountant verruimen in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle;
  • De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam met de cliënt en de RVA.
Datum, tijd en locatie

Programma

10.00 uur ontvangst

10.30 uur aanvang bijeenkomst

12.30 uur pauze (lunch)

13.30 uur vervolg bijeenkomst

15.30 uur pauze

16.00 uur vervolg bijeenkomst

18.00 uur pauze (diner)

18.30 uur vervolg bijeenkomst

20.30 uur einde

Doelgroep

Openbaar accountants die in 2017 werkzaamheden verrichten voor wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening.

NBA: 8
RB Algemeen: 8
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl