CURSUS

De Wwft in 2017

Prijs: €315 / Fiscountkantoren 25% korting

Op grond van nieuwe Europese richtlijnen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er een opleidingsverplichting ingevoerd voor medewerkers van instellingen die onder de Wwft vallen voor zover dit voor de uitoefening van hun functie relevant is. Kortgezegd: voor iedereen die betrokken is bij de cliëntacceptatieprocedures of die inzage heeft in de cijfers van cliënten. Daartoe hebben wij deze praktische Wwft-cursus ontwikkeld. Naast theorie komt ook aan de orde de invoering van de maatregelen in de kantoororganisatie en de vastleggingen in de cliëntdossiers. 

Tijdens de cursus wordt onder meer behandeld:

  • voor wie en wanneer is de Wwft van toepassing;
  • hoofdlijnen van de inhoud van de wet;
  • risico georiënteerd cliëntenonderzoek en de verschillen tussen verlicht, standaard en verzwaard onderzoek en het formuleren van een risicobeleid hiervoor;
  • uitvoering cliëntonderzoek (inclusief de extra aandacht voor UBO’s) en de verplichte dossiervorming rond identificatie;
  • (vermoedens) witwaspraktijken en financiering terrorisme;
  • objectieve en subjectieve indicatoren;
  • fiscale fraude;
  • meldingsplicht; wanneer en hoe;
  • toezicht op de handhaving.

 

De cursus is zo opgezet dat er niet alleen theorie wordt behandeld, maar dat ook concreet wordt ingegaan op de invoering van de vereiste maatregelen in de kantoororganisatie en vastleggingen in de cliëntdossiers, onder andere het permanente dossier. Uiteraard zijn alle ervaringen van Wwft-onderzoeken door onder andere de Bureau Financieel Toezicht in de cursus verwerkt, evenals Wwft-gerelateerde tuchtrechtszaken.

Na afloop weten medewerkers waar ze op moeten letten tijdens de werkzaamheden in het kader van de Wwft. Bestuurders van kantoren weten hoe zij de interne organisatie kunnen inrichten conform de Wwft-voorschriften en tevens hoe zij moeten handelen indien een melding nodig lijkt.

Datum, tijd en locatie

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Alle medewerkers van accountants- administratie- en belastingadvieskantoren.

BC: 3
NBA: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl