Duidelijkheid uit België over afkoop dga-pensioen

Bij de afkoop van de pensioenrechten die een dga in eigen beheer heeft opgebouwd, verleent Nederland een korting op de belastinggrondslag. Deze korting wordt verleend bij afkoop in de jaren 2017, 2018 en 2019. De korting bedraagt dan resp. 34,5%, 25% en 19,5%. Omdat over het bedrag van de korting in Nederland effectief geen belasting wordt betaald, neemt de Belgische overheid voor in België woonachtige dga’s het standpunt in dat zij gerechtigd is tot belastingheffing over dit bedrag. De hoogte van de in België te betalen belasting hangt af van het feit of de dga nog een ‘opdracht uitoefent als bestuurder of zaakvoerder’.

Lees meer