MODELCONTRACT

Firma-/maatschapsovereenkomst

Auteur: mr. Hendrik BeverlooLaatste update: 03 aug 2016
Prijs: €45,00
E.006

Inleiding


Dit modelcontract betreft een overeenkomst voor het aangaan van een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap. De overeenkomst bevat onder meer de volgende regelingen: inbreng, vermogen, arbeidsongeschiktheid, winstverdeling, voorschotten, fiscale clausules, voortzetting, toedeling, beëindiging, liquidatie, concurrentie, boete, toestemming echtgenote, geschillen, compagnonsverzekering.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 Ingangsdatum

De vennoten zijn met ingang van #… 20 … een # vennootschap onder firma/maatschap: hierna te noemen de vennootschap/maatschap met elkaar aangegaan met als doel voor gezamenlijke rekening en risico (#…. optie bij VOF: en onder gemeenschappelijke naam) het # … bedrijf/beroep uit te oefenen.

 

Artikel 2 Doel

De vennootschap/de maatschap heeft ten doel de uitoefening van het #… bedrijf/beroep (# …. optie: voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, alles in de meest ruime zin genomen. Toelichting: het is aan te raden de doelomschrijving niet te ruim te maken, dit in verband met de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in artikel 6).

 

Artikel 3 (# Optie bij VOF: Naam en) Plaats

1. (# …. optie bij VOF: de vennootschap draagt de naam: …. Zij zal de handelsnaam ………..
voeren)
.

2. De vennootschap/maatschap is gevestigd te #… .

 

Artikel 4 Duur

1. De vennootschap/maatschap is aangegaan voor #… bepaalde/onbepaalde tijd.

2. Ieder van de vennoten heeft het recht de vennootschap/maatschap met inachtneming van
artikel 14 door opzegging te beëindigen, mits zodanige opzegging geschiedt met inachtneming
van een termijn van # ……………… maanden en niet anders dan tegen het einde van het
boekjaar.

Download model

GerelateerdMeerwaardeclausule
Modelcontract

Download alles
TAXONOMIE
Categorie
Klantgroep
Klantgroep
Modelsoort