MODELCONTRACT

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Auteur: mr. Savannah SnellenburgLaatste update: 15 sep 2017
Prijs: €45,00
E.002

Inleiding


Deze overeenkomst regelt onder meer duur, proeftijd, opzegging, vakantiedagen, arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling, nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhouding en cameratoezicht. De overeenkomst is aangepast aan de Wet werk en zekerheid.

1. Indiensttreding

 

1.1
De werkgever neemt de werknemer in dienst in de functie van .............., in de ruimste zin, welk dienstverband de werknemer aanvaardt. Hetgeen de functie inhoudt, is partijen genoegzaam bekend, zodat hiervan geen nadere omschrijving behoeft te worden gegeven.

 

1.2
De werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

 

1.3
De werknemer wordt aangenomen voor een dienstverband van .. uur per week, verdeeld in ...... dagen. ( m.b.t. overwerk: evt. omschrijven/regeling treffen).

 

1.4
Indien het bedrijfsbelang daartoe aanleiding geeft, kan de werkgever tijdelijk andere werkzaamheden, welke niet tot de functie behoren, aan de werknemer opdragen. Redelijke voorstellen ter zake van wijzigingen in de uit te voeren werkzaamheden of de functie van de werknemer, die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk en die voor langere of onbepaalde tijd zullen gelden, kan de werknemer alleen afwijzen indien de aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd.

 

2. Contractsduur/opzegging

 

Download model

Gerelateerd
Meewerkovereenkomst
Modelcontract
Download alles
TAXONOMIE
Categorie
Rubriek
Klantgroep
Klantgroep
Klantgroep
Modelsoort