MODELCONTRACT

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Auteur: mr. Savannah SnellenburgLaatste update: 23 jan 2018
Prijs: €45,00
E.003

Inleiding


Deze overeenkomst regelt onder meer duur, proeftijd, opzegging, vakantiedagen, arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling, nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhouding en cameratoezicht.

1. Indiensttreding

1.1
De werkgever neemt de werknemer in dienst in de functie van .............., in de ruimste zin, welk dienstverband de werknemer aanvaardt. De werknemer wordt aangenomen voor een dienstverband van .. uur per week, verdeeld in ...... dagen en verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de dienstbetrekking in ieder geval eindigt zonder dat opzegging is vereist bij het bereiken door werknemer van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

1.2
Er kunnen de werknemer werkzaamheden worden opgedragen welke buiten de overeengekomen standplaats (……) moeten worden verricht. De werknemer zal daardoor binnen redelijke grenzen bereid moeten zijn om zijn werkzaamheden (incidenteel) elders te verrichten.

 

1.3
In bijzondere gevallen zal alleen op uitdrukkelijk verzoek van werkgever en in een periode van uitzonderlijke drukte overwerk moeten worden verricht.

 

1.4
Indien het bedrijfsbelang daartoe aanleiding geeft, kan de werkgever tijdelijk andere werkzaamheden, welke niet tot de functie behoren, aan de werknemer opdragen. Redelijke voorstellen ter zake van wijzigingen in de uit te voeren werkzaamheden of de functie van de werknemer, die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk en die voor langere of onbepaalde tijd zullen gelden, kan de werknemer alleen afwijzen indien de aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd.

 

2. Proeftijd en opzegging

 

Download model

Gerelateerd


Meewerkovereenkomst
Modelcontract


Download alles
TAXONOMIE
Categorie
Rubriek
Klantgroep
Modelsoort