Trainingen

 

 

 

nba pe nirpa rba
nba
Fiscount is een Cedeo-erkende opleider.
Cedeo is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten toetst, onder andere in opdracht van NBA. De NBA heeft Fiscount geaccrediteerd als onderwijsinstelling voor de cursus Professioneel Kritische Instelling.
rba

Oktober

Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 21 Vaktechnische Actualiteiten (5) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen.
 

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Op grond van nieuwe Europese richtlijnen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er een opleidingsverplichting ingevoerd voor medewerkers van instellingen die onder de Wwft vallen voor zover dit voor de uitoefening van hun functie relevant is. Kortgezegd: voor iedereen die betrokken is bij de cliëntacceptatieprocedures of die inzage heeft in de cijfers van cliënten. Daartoe hebben wij deze praktische Wwft-cursus ontwikkeld. Naast theorie komt ook aan de orde de invoering van de maatregelen in de kantoororganisatie en de vastleggingen in de cliëntdossiers. 

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


De Hoge Raad staat eenzijdig onbelast herwaarderen naar WEVAB waarde van landbouwgrond op grond van een stelselwijziging niet toe. Bovendien moet bij inbreng van cultuurgrond tegen WEVAB waarde in een samenwerkingsverband waarop in het verleden een vervangingsreserve is afgeboekt, een gedeelte van de boekwinst in de fiscale winst worden opgenomen. Wanneer is onbelast herwaarderen van cultuurgrond en ondergrond agrarische bedrijfsgebouwen dan wel mogelijk? Het antwoord hierop en de volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan de orde.

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


November

Samenwerken met de fiscus, verplicht of niet, we hebben er dagelijks mee te maken. Het digitale berichtenverkeer wordt hierbij steeds belangrijker. Het mondeling contact wordt steeds minder. Toch is het waardevol om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld bij een verschil van inzicht, bij een voornemen van de Belastingdienst om van de aangifte af te wijken of tijdens een bezwaarprocedure. De wederzijdse standpunten komen dan meestal beter in beeld dan via het digitale verkeer. Tijdens deze cursus leert u de rechten en plichten die gelden binnen de samenwerking met de fiscus. 

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste aspecten rond de jaarverslaggeving conform BW 2, titel 9 (voor de kleine en microrechtspersoon) behandeld met aandacht voor de verschillen tussen commerciële en fiscale grondslagen. Uiteraard komen de wijzigingen van de wetgeving aan bod voor externe verslaggeving van boekjaren die beginnen op 1 januari 2016, inclusief de bijzonderheden rond de jaarrekening van microrechtspersonen.sacties vervangen.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Werkgevers worden steeds meer verplicht zich in te spannen om zieke werknemers die dreigen ziek uit dienst te gaan, te re-integreren en om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Minister Asscher kondigde onlangs aan dat hij cao-partijen gaat dwingen de instroom in de WIA aan te pakken. Dit betekent dat het eigenrisicodragerschap (ERD) steeds belangrijker wordt! Zeker nu werkgevers per 2017 ook eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-vast en -flex. Wat zijn echter de voor- en nadelen? En hoe zit het met ERD voor de Ziektewet? Deze veranderende wet- en regelgeving maakt het belang van een goede verzuim- en schadelastbeheersing alleen maar groter.

 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Automatisering, SBR, meer advisering, vaste prijzen: Er komt heel wat op uw kantoor af. U heeft het vaak als kantoorleider zelf al knetterdruk, maar het is ook belangrijk om de standaardprocessen binnen uw organisatie te moderniseren en om zowel uw medewerkers als uw cliënten daarin mee te krijgen. Het is ook goed om in de toekomst te kijken. Wat voor een kantoor wilt u zijn? Wilt u overgaan op andersoortige diensten, of alleen uw huidige diensten beter en efficiënter aanbieden? En hoe staat u tegenover werken met vaste prijzen en abonnementen? Tijdens deze cursus delen wij onze kennis en visie over de ontwikkelingen rond deze vragen en op welke wijze u daar praktisch op kunt inspelen. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 21 Vaktechnische Actualiteiten (5) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen.
 

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Naast de wetswijzingen van het oude kabinet zullen de plannen van het nieuwe kabinet aan de orde komen zoals de verdere beperking van de aftrek van de hypotheekrente, de invoering van een tweeschijvenstelsel, de afbouw van de regeling geen of beperkte eigen woningschuld, de aanpassing van het eigen woningforfait en de wijziging van het tarief in box 2. Verder zal worden stil gestaan bij de aangekondigde vervanging van de Wet DBA naar een nieuwe wet met meer zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.  

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Steeds meer accountantskantoren overwegen om het administratieve proces, inclusief het ‘uitwerken van de kolommenbalans’, volledig te scheiden van de eigenlijke samenstelling van de jaarrekening. Wellicht omdat in de collegiale toetsing het administratieve proces niet wordt getoetst. De tendens om steeds meer te gaan werken met kwartaal- of maandcijfers speelt hier echter ook mee. Maar wat zijn de voor- en nadelen van die gesplitste werkwijze? En wat zijn de gevolgen voor de werkzaamheden en de vastlegging daarvan (dossiervorming)? De antwoorden krijgt u tijdens deze training.

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Het gaat beter met de economie maar de BV kan nog steeds relatief duur zijn voor uw cliënt. Als hij aangeeft graag verder te willen als privéondernemer, kan er gebruik worden gemaakt van de terugkeerregeling uit de BV. Die regeling lijkt complex, maar levert vaak direct fiscaal voordeel op! In deze workshop werken we samen uit hoe de terugkeer uit de BV fiscaal zo geruisloos mogelijk kan plaatsvinden. Na afloop van deze workshop kunt u samen met uw cliënt de afweging maken om wel of niet de BV uit te gaan en zo ja, om fiscaal geruisloos over te stappen naar de eenmanszaak.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Een goede mix van vaste en flexibele arbeidskrachten is goed voor uw onderneming. Uw bedrijf is flexibel en kan inspelen op de hoeveelheid werkzaamheden. Voor medewerkers kan het ook aantrekkelijk zijn om flexibel beschikbaar te zijn. In de huidige tijd is steeds meer behoefte aan flexibiliteit bij het inschakelen van arbeidskrachten. Wat zijn de haken en ogen van de verschillende vormen van flexibiliteit en hoe kunt u die zo goed mogelijk ondervangen?

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 21 Vaktechnische Actualiteiten (6) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Blijven ze bestaan?

Op een ‘ombuigingslijst’ in 2016 worden de afschaffing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in SW en de doorschuifregeling genoemd als maatregelen om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. De kans is niet uit te sluiten dat het nieuwe kabinet deze handschoen oppakt. In de vakpers is hier al vaker op gezinspeeld. Het is ook mogelijk dat er slechts een versobering wordt doorgevoerd. Wil je klant nog gebruikmaken van de huidige (ruime) bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, dan is het belangrijk nu al de eerste stappen te zetten. Deze cursus voorziet je van de kennis die daarvoor nodig is.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


De Belastingdienst heeft een bijzonder warme belangstelling voor geldleningen en zeker als deze zijn overeengekomen tussen gelieerde partijen (DGA en zijn BV; ouders en kinderen; tussen BV’s onderling).

En welke ondernemer heeft voor de financiering nou geen geldleningen nodig? In deze cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de fiscale eisen van een leningsovereenkomst, zoals de hoogte van de rente, de gestelde zekerheden en de aflossingsverplichting, maar ook aan de (on)zakelijkheid van een lening tussen gelieerde partijen. En verder hoe zit het met borgstellingen en is er sprake van een uitdeling? 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Via estate planning kan vermogen worden overgeheveld naar de volgende generatie. Het is een vakgebied waarin een aantal specialismes bij elkaar komen. Daarom wordt  ook wel gesproken van een generalistisch specialisme. Belangrijke pijlers binnen de estate planning zijn het (huwelijks)vermogensrecht en de erf-en schenkbelasting.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Uw cliënt gaat scheiden. Is hij/zij ondernemer of dga, dan kan dit aanzienlijke (fiscale) gevolgen voor de onderneming met zich meebrengen. Er zijn diverse mogelijkheden om de onderneming of de aandelen fiscaal geruisloos bij de voortzetter te krijgen. Ook de verdeling van pensioen- en lijfrenteaanspraken moet worden geregeld. Daar gelden wettelijk voorgeschreven regels voor; maar daar mag wel van worden afgeweken. Tijdens deze cursus wordt u aan de hand van praktijk- en rekenvoorbeelden door het labyrint van regels geleid. 
PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Het ontslagrecht wordt nu eens niet behandeld aan de hand van een saaie opsomming van regeltjes maar met behulp van aansprekende praktijkvoorbeelden afgewisseld met filmpjes. Overigens is ook het procesrecht ingrijpend veranderd. Dit vereist ook een andere tactiek van ondernemers. Deel 1 van de training gaat in op onderwerpen uit de WWZ. Deel 2 laat via een denkbeeldige situatie zien hoe een werkgever een goed ontslagdossier opbouwt van een niet functionerende werknemer. Dit nu het ontslagrecht zware eisen stelt aan de werkgever: zijn er functioneringsgesprekken geweest, is er een verbeterplan etc. etc.

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Het afwikkelen van een nalatenschap is niet altijd even eenvoudig. Vooral als het grote vermogens en/of ingewikkelde familierelaties betreft. Het benoemen van een executeur biedt dan uitkomst. En heeft u (of uw cliënt) er weleens bij stilgestaan wie de belangen kan en mag behartigen als u (of uw cliënt) dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een herseninfarct? Centraal in deze training staan allerlei aspecten rondom de positie van een executeur in een nalatenschap. Daarnaast wordt ingegaan op het belang en bevoegdheden bij een levenstestament.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Vaak wordt een model gebruikt voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Rechters hechten echter veel waarde aan de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te beseffen wat deze (standaard)bepalingen nu eigenlijk precies inhouden. Ook zijn er vaak al keuzes in een model gemaakt, terwijl er ook nog vele andere mogelijkheden zijn. En hoe wordt een model ingevuld als er een cao van toepassing is? Moet u altijd een model gebruiken die in een cao is opgenomen? Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op al deze vragen.

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


De VAR is per 1 mei 2016 definitief afgeschaft. De handhaving door de Belastingdienst is, behalve bij kwaadwillenden, tot in ieder geval 1 juli 2018 opgeschort. In die tijd wordt onderzoek gedaan naar een andere invulling van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’. Er zijn al wel diverse alternatieven aangedragen. In deze cursus wordt uitgebreid op deze materie ingegaan en krijgt u handvatten hoe hier mee om te gaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van de verschillende soorten (model)overeenkomsten en de eventuele alternatieven zoals het werken vanuit een B.V..

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NIRPA
30

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wat wordt de wereld toch mooi als een ondernemer zich geen zorgen hoeft te maken over financiering. De werkelijkheid is helaas anders. Het is op dit moment een steeds grotere uitdaging voor een ondernemer om een geschikte financiering te vinden. Daarbij komt dat er periodiek meer (fintech)partijen bijkomen die financieringen kunnen verstrekken. De vraag is kunt u de ondernemer hierin ontzorgen? In deze cursus worden alternatieve financieringsvormen besproken, kennis en ervaringen gedeeld en toegelicht, zodat u beschikt over de meest actuele kennis van financieringen.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

  • Loonheffingen
  • Arbeidsrecht
  • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Aanbeveling 4.4 uit het rapport 'In het publiek belang' behandelt het onderwerp fraude. Het bestuur van de NBA heeft de maatregelen bij aanbeveling 4.4. aangevuld in de geactualiseerde monitor. Tevens verplicht de NBA de accountant als onderdeel van de Permanente Educatie in 2017 een cursus te volgen gericht op actualisering van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om aan de vereisten ten aanzien van fraude te voldoen. De cursus ‘Frauderisicofactoren’ komt aan deze PE-verplichting tegemoet. 

Bij de (laatste) btw-aangiften, het opmaken van de jaarstukken en bij de suppletieaangifte komt altijd aan de orde of de btw-aftrek juist is geweest en welke correcties er moeten worden toegepast voor het privégebruik van bijvoorbeeld goederen of de auto. Ook moet een sluitende BUA-berekening worden gemaakt bij aftrek van btw vanwege gratis of tegen een te lage vergoeding verstrekte voorzieningen aan het personeel. Veel vragen betreffen de aftrek van voorbelasting en het privégebruik van de auto. Deze en andere vragen, maar ook praktijkvoorbeelden komen in deze cursus uitgebreid aan de orde. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Als accountant loopt u in de praktijk tegen waarderingsvraagstukken aan. Uw mening kan worden gevraagd over de waarde van een onderneming. Die waarde speelt een rol bij overnames, inbreng en uitkoop, maar ook bij conflicten tussen partijen. In deze interactieve cursus wordt ingegaan op de bedrijfswaardering en de gangbare waarderingsmethodes. Maar bovenal wordt besproken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt. Er is veel gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wist u dat het bij het adviseren slechts voor 7% om de inhoud gaat? Maar liefst 93% van wat u doet en zegt in een adviestraject heeft geen betrekking op de inhoud. Die 93% bepaalt uw persoonlijke adviesstijl. Uw cliënten blijken zeer gevoelig voor bepaalde adviesstijlen. Maar welke zijn dat? Bent u zich bewust van uw eigen adviesstijl? Herkent u uw eigen kwaliteiten en valkuilen? Wanneer zet u uw kwaliteiten in? Wanneer wordt uw kwaliteit uw valkuil? Kunt u een tweede adviesstijl aanleren?  Al deze aspecten komen aan de orde in de training ‘Meesterlijk adviseren’. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Sinds 1 april 2017 is het voor een DGA niet meer mogelijk om pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. De praktijk is aan de slag gegaan met het adviseren van de DGA en diens partner. Een lastige klus gelet op de summiere wetgeving. Ook het forse aantal vragen en antwoorden dat door de Belastingdienst is gepubliceerd, biedt niet altijd de gewenste duidelijkheid. Tijdens deze training gaan we in op de keuzes die de DGA heeft voor de bestaande pensioenaanspraken en de criteria om die keuze te bepalen. Ook de rol van de partner en de huwelijkse voorwaarden komen o.a. aan de orde.

 

De DGA die zijn pensioen door de eigen bv laat uitvoeren, heeft voor de bestaande aanspraken de keuze gekregen om af te kopen, om te zetten in een ODV of de regeling als premievrije pensioenregeling voort te zetten. Van een aantal thema’s is nog steeds onduidelijk hoe die moeten worden uitgewerkt. Wat is bijvoorbeeld de rol van de partner van de DGA en wat is precies de uitwerking van de verschillende keuzes?

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Op grond van nieuwe Europese richtlijnen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er een opleidingsverplichting ingevoerd voor medewerkers van instellingen die onder de Wwft vallen voor zover dit voor de uitoefening van hun functie relevant is. Kortgezegd: voor iedereen die betrokken is bij de cliëntacceptatieprocedures of die inzage heeft in de cijfers van cliënten. Daartoe hebbe wij deze praktische Wwft-cursus ontwikkeld. Naast theorie komt ook aan de orde de invoering van de maatregelen in de kantoororganisatie en vastleggingen in de cliëntdossiers. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


In vrijwel elke branche kan wel een beroep worden gedaan op subsidiebronnen. Nu het verkrijgen van (bancaire) financieringen minder eenvoudig is dan voorheen, kan subsidie dienen als alternatieve financieringsbron. Maar wanneer komt uw cliënt in aanmerking voor subsidie? Wat zijn de spelregels? 

Door gebrek aan tijd, kennis en kunde is het vaak lastig om met behulp van ondoorzichtige subsidie-instrumenten daadwerkelijk activiteiten en investeringen te financieren. Wilt u beter zicht krijgen op subsidiebronnen, zodat uw cliënten geen subsidies mislopen? Dan is deze training echt iets voor u? 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen gaan in op 1 januari 2018 en bevatten enkele nieuwe aspecten. Hoeveel die verschillen voor een kantoor kunnen uitmaken, hangt sterk af van de kantoorsituatie. Tijdens deze cursus gaan we in op de consequenties van de nieuwe regelgeving voor accountantskantoren. Daarnaast komen nut en noodzaak van een kantoorhandboek aan de orde en hoe het specifiek maken van een handboek en de naleving ervan op een praktische wijze kan worden vormgegeven.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Deze cursus gaat in op alle kwaliteitsmaatregelen rond het proces van de samenstelling van opdrachtaanvaarding tot afronding, met de nadruk op vastleggingen en verdere dossiervorming. Hierbij wordt uitgegaan van een werkwijze waarbij de gesignaleerde risico’s op materiële afwijkingen centraal staan. Natuurlijk wordt aandacht besteed aan de aspecten van de vernieuwde standaard 4410 en ook de inhoud van de recente NBA-handreiking 1136, betreffende Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten.

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Als iemand overlijdt, ontstaat vaak een onverdeelde boedel. Bij de afwikkeling daarvan, moeten allerlei keuzes worden gemaakt. Was er een huwelijksgemeenschap, dan moet worden bepaald hoe deze wordt verdeeld. Is er een testament met keuze-, afvul- en/of andere legaten, al dan niet tegen inbreng van de waarde? Welke legaten moeten er dan wel en welke niet worden uitgevoerd en tegen welke waarde? Na de keuzes volgt de boedelverdeling die exact volgens advies moet verlopen. Dit is met name van belang als tot de onverdeelde boedel een onderneming of een BV behoort. In deze training doorlopen we via uitgewerkte praktijkvoorbeelden het proces van de boedelafwikkeling met een onderneming en BV.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Via estate planning kan vermogen worden overgeheveld naar de volgende generatie. Het is een vakgebied waarin een aantal specialismes bij elkaar komen. Daarom wordt  ook wel gesproken van een generalistisch specialisme. Belangrijke pijlers binnen de estate planning zijn het (huwelijks)vermogensrecht en de erf-en schenkbelasting.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Per 1 januari 2018 wijzigen de herzieningsregels voor aftrek van btw bij renovatie en bouw van kantoren en (eigen) bedrijfsruimte. In 2017 is ook reeds het begrip ‘bouwterrein’ in de wet opnieuw gedefinieerd. Deze wijzigingen bieden voor ondernemers nieuwe mogelijkheden maar brengen ook enkele risico’s met zich mee.

 

Deze cursus is voor de accountant die de ambitie heeft om pro-actief zijn cliënten te adviseren. Aan de hand van concrete casusposities worden alle nieuwe regels omtrent de aftrek van btw bij onroerend goed duidelijk uitgelegd. U krijgt concrete handreikingen waarmee u ook vanaf 2018 de btw-positie van uw cliënten met vastgoed verder kunt optimaliseren en geen adviesmoment onbenut laat. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Overige controle-opdrachten bestaan er in alle soorten en maten. Er zijn veel instanties die het handig vinden om ergens een verklaring van een accountant bij te ontvangen. Denk aan verklaringen rond naleving btw-verplichtingen en omzet-, subsidie-, en Wmo-verklaringen. Soms verstrekt de instantie die de verklaring (of assurancerapport) nodig heeft een controleprotocol, maar het kan ook zijn dat je de controle helemaal zelf moet opzetten. Hoe start je nu zo’n controle op en hoe verkrijg je genoeg informatie om deze verklaring te kunnen afgeven? Dat is de insteek van deze cursus. 

PE PUNTEN
BC
3

NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


U heeft ondernemende klanten die graag de BV in willen? In deze praktische workshop bespreken we alle ins en outs hierover. Samen werken we de inbreng van een privéonderneming in een BV van begin tot eind uit, mede aan de hand van rekenmodellen en modeldocumenten uit de Fiscount Modellenbank. Na afloop van deze workshop kunt u samen met uw cliënt de afweging maken om wel of niet de BV in te gaan en zo ja, om tot een juiste BV-structuur te komen.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Ondernemers maken steeds vaker gebruik van de commerciële kansen in het buitenland. Hierdoor kunnen voor Nederlandse ondernemers in het buitenland btw-verplichtingen ontstaan die ook nog eens per EU-lidstaat kunnen verschillen.

 

Daarbij komt dat de Belastingdiensten in verschillende EU-landen in toenemende mate informatie met elkaar uitwisselen. In Nederland worden dan ook steeds vaker controles uitgevoerd op verzoek van buitenlandse inspecteurs. Hoe voorkomt u voor uw cliënten onnodige risico’s en naheffingen van btw? 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Er is veel nieuwe rechtspraak over de premieplicht werknemersverzekeringen. Bovendien is de regelgeving recent gewijzigd, ook voor de gebruikelijkloonregeling. Wat betekent dit voor uw cliënten? Hoe voorkomt u naheffingen en verwijten achteraf?

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


December

In deze cursus wordt ingegaan op de accountantsberoepsregelgeving rond kantoororganisatie en de uitvoering van samenstellingsopdrachten. Belangrijk is onder andere de inhoud van de recente NBA-handreiking 1136 betreffende Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten. Ook het door de toetsers te hanteren toetsingsformulier samenstellingsopdrachten komt natuurlijk langs en het verloop van een toetsingsdag.

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Naast de wetswijzingen van het oude kabinet zullen de plannen van het nieuwe kabinet aan de orde komen zoals de verdere beperking van de aftrek van de hypotheekrente, de invoering van een tweeschijvenstelsel, de afbouw van de regeling geen of beperkte eigen woningschuld, de aanpassing van het eigen woningforfait en de wijziging van het tarief in box 2. Verder zal worden stil gestaan bij de aangekondigde vervanging van de Wet DBA naar een nieuwe wet met meer zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.  

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 21 Vaktechnische Actualiteiten (6) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

  • Loonheffingen
  • Arbeidsrecht
  • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
BC
4

NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


 

Onderwerpen en trainers
Onderwerp


Trainers